İdare hukuku, devletin faaliyetlerini düzenleyen ve devlet ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku, devletin yürütme organlarının (idarenin) faaliyetlerini denetler, idarenin eylem ve kararlarının yasallığını ve uygunluğunu inceler ve idarenin vatandaşlara karşı sorumluluğunu belirler.

İdari davalara bakan avukatlar, idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve genellikle şu görevleri yerine getirirler:

1. **İdari İşlemlerin ve Kararların İncelenmesi**: İdare avukatları, müvekkillerinin idari işlemlerini ve kararlarını inceler ve bunların yasal dayanaklarına uygunluğunu değerlendirirler. Eğer bir idari işlem veya karar hukuka aykırı ise, avukat müvekkilinin haklarını korumak için gerekli hukuki adımları atar.

2. **İdari İşlem ve Kararlara Karşı Dava Açma**: Eğer bir idari işlem veya karar hukuka aykırı ise, idare avukatları idari dava açma sürecini başlatır. Bu davalarda, idare avukatları müvekkillerini mahkemede temsil ederler ve idarenin yaptığı işlem veya kararın iptalini veya değiştirilmesini talep ederler.

3. **İdari Mahkemelerde Temsil**: İdari davalara bakan avukatlar, idari mahkemelerde müvekkillerini temsil ederler. Bu mahkemeler, idari işlemler ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi için özel olarak kurulmuş mahkemelerdir ve idare avukatları bu mahkemelerde müvekkillerinin haklarını savunurlar.

4. **İdare Hukuku Danışmanlığı**: İdare avukatları, müvekkillerine idare hukuku konusunda danışmanlık yaparlar. Bu danışmanlık, idareye başvuruların nasıl yapılacağı, idari işlemlere karşı nasıl itiraz edileceği gibi konuları içerir.

5. **Kamu Hizmetleri ve Kamu İhaleleri**: İdare avukatları, kamu hizmetleri ve kamu ihaleleri gibi alanlarda müvekkillerine danışmanlık yaparlar ve bu alanda yaşanan hukuki sorunlara çözüm bulurlar.

İdare avukatlarının temel amacı, müvekkillerinin idare ile olan ilişkilerinde haklarını korumak ve idarenin hukuka uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, idari davalara bakan avukatlar, müvekkillerini idare hukuku alanında en iyi şekilde temsil ederler ve hukuki çözümler üretirler.

Kamu tüzel kişiliğine haiz idari organların yapmış oldukları idari işlemlere karşı açılan davalar en önemli uzmanlık alanımızı oluşturmaktadır.

Yorumlar