İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Karar düzeltme başvurularına karşı cevap

08.08.2019
7.635

Gerek adli gerek idari yargıda üst mahkemelerin kesin kararlarına karşı, çok da etkili olmayan ancak doğru tanımlama ile “son şans” olarak başvurulabilen bir kanun yoludur karar düzeltme. Hatta Anayasa Mahkemesi dahi karar düzeltme yolunu etkin olmayan bir yol olarak benimsemiş, üst mahkemelerin kararlarına karşı karar düzeltme isteminde bulunmamasına karşılık iç hukuk yollarının tüketildiğinden bahisle gelen başvuruları kabul etmiştir. Bununla birlikte karar düzeltme neticesinde hiçbir kararın değişmediği çıkarımını yapmak ise doğru olmayacaktır. Özellikle yargılamanın karşı tarafı karar düzeltme isteminde bulunduğu taktirde, konunun ciddiyetle ele alınması ve iddiaların yanıtlanması, davanın selameti açısından elzemdir. Aşağıda İdare Mahkemesinde görülen bir davada Danıştay‘ın  kararına karşı davalı Belediye’nin karar düzeltme yoluna gittiğini ve tarafımızca cevap verildiğini göreceksiniz. Dilekçe avukat dili ve üslubu ile yazılmış olup makaleyi okuyan avukatlarca somut olaylarına uyarlanarak kullanılabilir.

DANIŞTAY 15. DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek üzere
AYDIN 3. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

Dosya No: Aydın 3. İdare Mahkemesi 2014/165 E. 2014/1983 K.
Dosya No: Danıştay 15. Dairesi 2015/2198 E. 2018/6983 K.

CEVAP VEREN
DAVACI : Mehmet SALLANDIRICI

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KARAR DÜZELTME İSTEYEN
DAVALI : Aydın Belediye Başkanlığı

KONUSU : Davalı yanın 18.07.2018 tarihli karar düzeltme dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı belediye 18.07.2018 tarihli karar düzeltme dilekçesinde, Yüksek Mahkemenizin davaya konu encümen kararında hukuka uyarlık olmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının bozulması yönünde vermiş olduğu kararın haksız olduğunu belirterek karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Ancak, Yüksek Mahkemenin bozma kararı usul ve yasaya uygun olduğundan davalı yanın karar düzeltme talebinin reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

2- Aydın Belediye Encümeninin davaya konu 01.10.2013 günlü 2013/2294 sayılı kararının alındığı toplantıda SAMİ GELMEKEL’in hem başkan hem de üye sıfatıyla iki oy kullandığı açıktır. Davalı belediye karar düzeltme talebinde, bu durumun yasaya uygun olduğunu, Belediye Kanununun 33. maddesinin bu yetkiyi verdiğini iddia etmektedir. Ancak, Belediye Kanununun 33. maddesinde böyle bir yetki bulunmamakta olup, kanun davalı yanca hatalı değerlendirilmektedir.

Belediye Kanunu Madde 33 – Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, Oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Kanunda açıkça belediye başkanının katılamadığı toplantılara görevlendireceği encümen üyesinin başkanlık edebileceği belirtilmektedir. Zaten, SAMİ GELMEKEL’in belediye başkanın görevlendirmesi ile encümene başkanlık etmesinde herhangi bir usulsüzlük yoktur. Ancak, ne kanunda ne de yönetmelikte başkanlık eden encümene iki oy hakkı tanınmamıştır. Bu durum açıkça usul ve yasaya aykırıdır.

DAVAYA KONU ENCÜMEN KARARININ ALINDIĞI TOPLANTIDA SAMİ GELMEKEL’İN HEM BAŞKAN HEM DE ÜYE SIFATIYLA OY KULLANMASI HUKUKA AYKIRIDIR. DOLAYISIYLA ENCÜMEN KARARININ TAMAMININ İPTALİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE VERİLEN BOZMA İLAMI USUL VE YASAYA UYGUNDUR.

3- Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı idarenin usul ve yasaya aykırı olan karar düzeltme talebinin reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla. 08.08.2018

Davacı Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ
(*e-imzalıdır.)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: